Aktuellt

2024-07-05

Bör företagare vara rädda för att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete?

Direktivet om miljöpåståenden (Green Claims Directive) är ännu inte antaget men kraftiga sanktioner kommer troligen införas för företag som inte följer aktuella regler på området. Det är samtidigt viktigt att företag vågar kommunicera sitt hållbarhetsarbete, för att ge konsumenter möjlighet till aktiva val och makt att bidra till den gröna omställningen.

Mats Johansson och Michelle Cranmer på Öresund Advokat deltog i Almedalsveckan 2024 för att diskutera kommunikationen kring hållbarhetsarbete, och belysa den juridiska aspekten i frågan.

Nedan följer konkreta punkter för företag att tänka på i sin kommunikation om hållbarhet.

Principer inom marknadsrätt

Det mesta – men inte allt – som ett företag kommunicerar i ett kommersiellt sammanhang är marknadsföring.

Inom marknadsrätten i Sverige och unionen finns bl.a. dessa tre grundkoncept:

 • marknadsföring får inte vara vilseledande;

 • den ska följa god marknadsföringssed; och

 • den som gör ett påstående måste bevisa att det är sant, i annat fall är det vilseledande.

Hur bevisas ett påstående?

Det finns alltså ett krav på att bevisa att ett påstående är sant, och i Sverige är beviskravet ställt mycket högt.

I regel krävs allmänt erkända vetenskapliga belägg som visar att det som påstås är sant. En studie som styrker ett påstående är alltså sannolikt inte tillräcklig som bevis om det finns en annan studie som antyder något annat. 

Miljöpåstående

Ett miljöpåstående är, enligt direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen, ett meddelande eller representation i någon form, inbegripet representation genom text, bilder, grafik eller symboler såsom märkning, varumärkesnamn, företagsnamn eller produktnamn, i samband med ett kommersiellt meddelande och i vilket anges eller antyds att en produkt, produktkategori, varumärke eller näringsidkare

 • har positiv eller ingen miljöpåverkan;

 • är mindre skadlig för miljön än andra produkter, produktkategorier, varumärken eller näringsidkare; eller

 • har förbättrat sin påverkan över tid.

Green Claims direktivet

EU-kommissionen har lagt fram ett nytt lagförslag på området: Green Claims direktivet. 

Direktivet syftar till att ytterligare stärka och säkerställa konsumentens rätt till pålitlig och verifierbar miljöinformation. Detta ska uppnås genom tydliga och enhetliga regler gällande just bevisning av miljöpåståenden.

Bland annat föreslås att krav för styrkande av miljöpåståenden ska fastställas. 

Miljöpåståenden kommer vidare, enligt förslaget, behöva verifieras av en tredje part innan de får användas i kommersiellt syfte. 

Kraftiga sanktioner kommer troligen också införas för företag som inte följer reglerna. 

Om direktivet antas ska det implementeras i svensk rätt och kommer att påverka alla företag som i sin marknadsföring använder sig av miljöpåståenden.

Vad företag bör göra

Det är vår förhoppning att företag satsar på sin marknadsföring och faktiskt kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.  

Nedan följer konkreta råd på vad företag bör göra i samband med detta:

 • Se över all kommunikation. Varumärken är inte undantagna utan kan också utgöra miljöpåståenden.

 • Bestäm vad som ska kommuniceras och på vilket sätt.

 • Precisera påståendena. Generella och vaga formuleringar är förbjudna.

 • Börja samla in bevisning för det som ska kommuniceras.

 • Inhämta juridisk rådgivning i ett tidigt skede.

 • Håll dig uppdaterad och följ utvecklingen på området!

För att se panelsamtalet ”Talk the walk – så undviker du greenhush och greenwash” som Mats Johansson deltog i under Almedalsveckan, följ länken nedan:

https://almedalsveckanplay.info/70320

Vill du veta mer om greenhushing och greenwashing eller har andra frågor, är du välkommen att kontakta Mats eller Michelle.

Läs mer

2024-06-24

Glad sommar

Vi önskar er en riktigt härlig sommar.

Läs mer

2022-10-21

Nya konsumentregler

Nya krav på näringsidkare som erbjuder varor och tjänster till konsumenter.

Läs mer

2022-04-04

Öresund Advokat rådgivare vid försäljningen av kv. Malmö Arena

Öresund Advokat har biträtt vid försäljningen av kv. Malmö Arena.

Läs mer